Friday, January 16, 2009

คุณธรรมของครู

ในพระบาลีมีหลักธรรมของผู้เป็นครูที่ดี ๗ ประการ คือ

๑. ปิโย คือคุณครูต้องทำตนให้เป็นที่รัก ทั้งของผู้อื่นและตนเอง (ต้องทำดีจนกระทั่งกราบไหว้ ตนเองได้)

๒. ครุ คือคุณครูต้องเป็นผู้หนักแน่น...ด้วยความประพฤติดีมีคุณธรรม...ด้วยหลักวิชาการ และความรู้รอบตัว

๓. ภาวนีโย คือคุณครูต้องเป็นผู้สามารถยังความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้น ทั้งแก่ตนเอง และศิษยานุศิษย์

๔. วัตตา คือคุณครูต้องประพฤติทั้ง ๒ ด้าน คือ ผู้อบรมสั่งสอนศิษย์ และ มีข้อวัตรปฏิบัติของความเป็นครู

- การสอนผู้อื่นนั้นมี ๒ วิธี คือ พูดให้ฟัง และ ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

- คุณครูต้องมีข้อวัตรปฏิบัติที่สมบูรณ์ ไม่เป็นคนโลเลเหลวใหล ต้องปรับปรุงตนเองให้ดีอยู่เสมอตลอดไป

๕. วจนักขโม คือคุณครูต้องเป็นผู้อดทนในเรื่องวาจา ๒ ประการคือ

- อดทนในการพูดจาพร่ำสอนศิษย์ แม้จะยากลำบากและเหน็ดเหนื่อย

- อดทนต่อถ้อยคำว่ากล่าวของศิษย์หรือผู้อื่น ไม่หวั่นไหวโดยง่าย

๖. คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา คือคุณครูต้องมีความสามารถทำเรื่องที่ลึกให้ตื้นได้ ทำเรื่องที่เข้าใจยากให้ง่ายขึ้น มีความฉลาดหลักแหลมในการสอนสั่งศิษย์

๗. โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือคุณครูต้องไม่แนะนำศิษย์ในทางที่ไม่เหมาะสม ไม่แนะนำศิษย์ในทางที่จะเกิดความเสื่อมเสีย แต่ต้องแนะนำศิษย์ในทางที่ดี ที่ถูกต้องเหมาะสม ตลอดไป

ขอกราบคารวะบูรพาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ในโอกาสวันครู ๒๕๕๒

No comments: